Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

חוזה מתנה

חוזה מתנה הנו חוזה ייחודי החסר את אלמנט התמורה. בשל אופיו החד צדדי בחר המחוקק להקל על נותן המתנה, ובנסיבות מסוימות, לאפשר לו חזרה מהתחייבות. במאמר נבחן אימתי יכול נותן המתנה לחזור בו ועד מתי, דרישת הכתב, היחס בין צוואה למתנה ועוד.


לרוב, חוזה מתנה נערך ונחתם ממניעים של רצון טוב וקירבה. הנסיבות האופפות את ההתחייבות ליתן מתנה, שונות במהותן מהתחייבויות בעלות אופי חוזי רגיל, זאת בשל אופיו החד צדדי של חוזה המתנה, שאינו דורש שום תמורה בצידו.


חוזה מתנה מהווה חוזה לכל דבר ועניין. וככזה, חוק חוזים (חלק כללי) חל עליו וכמוהו אף חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), לרבות דרישותיהם להצעה וקיבול, גמירת דעת, תום לב, תרופות בשל הפרה וכו'.  עם זאת, מתוקף עובדת היותו, חוזה מתנה, מכיל בחובו דינים ייחודיים שיש להתחשב בהם.  דינים ייחודיים אלו, נובעים מן העובדה שעל אף שהמדובר בחוזה בעל אופי משפטי מחייב, נעדר אלמנט התמורה, ולכן יש לאפשר, בנסיבות מסוימות, לנותן המתנה חזרה מהתחייבות ליתן מתנה.


דינים ייחודיים אלו קבועים בחוק המתנה, תשכ"ח-1968, ועליהם נרחיב במאמר זה.


דרישת הכתב והתנאים לחזרה מהתחייבות


ישנם מספר הבדלים מהותיים המבדילים בין חוזים רגילים לחוזה מתנה, לאור אופיו הייחודי של חוזה מתנה, ובהם: דרישת הכתב - חוזה מתנה יש לעשות בכתב. לעומת זאת, חוזים רגילים ניתן לעשות אף בעל פה (למעט חריגים מסוימים). דרישה זו נועדה להעיד על רצינות כוונת הנותן להקנות נכס בלא תמורה.  הבדל שני עוסק באפשרות החזרה ממתנה. סעיף 5 לחוק המתנה, פורט שתי נסיבות אשר בהתקיימן תיתכן חזרה מהתחייבות, והן:


א. כל עוד לא שינה המקבל את מצבו בהסתמך על ההתחייבות (ובלבד שהנותן לא ויתר מראש ובכתב על רשות זו).


ב. בנסיבות בהן החזרה מהמתנה, נובעת מהתנהגות מחפירה מצד המקבל כלפי נותן או בן משפחתו, או שחלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של נותן המתנה.


כאשר אחת מהנסיבות מתקיימת, רשאי נותן המתנה לחזור בו מההתחייבות,  ובלבד שהמתנה טרם הוקנתה. במידה והמתנה הוקנתה למקבל, לא ניתן לבטלה באמצעות אחת מעילות אלו, ויש לנקוט בצעדים אחרים.


מתן אפשרות לחזרה מהתחייבות, מהווה אחד ההבדלים המהותיים ביותר, בין חוזים רגילים לבין חוזה מתנה. התקשרות הצדדים באמצעות חוזה רגיל אינה מאפשרת להשתחרר מההתחייבות, אלא אם נמצאו פגמים במהלך ההתקשרות או בחוזה עצמו.


מהי מתנה על פי החוק?


סעיף 1 לחוק המתנה מפרט מהי מתנה על-פי החוק, בקובעו, כי מתנה היא הקניית נכס בלא תמורה, ויכול שתהיה בצורת נכס מקרקעין, מטלטלין או זכויות חוזיות. זכות חוזית במתנה, יכול שתהיה, בנסיבות בהן מחליט פלוני להעניק לאלמוני את זכויותיו בדירה שרכש מהקבלן, בטרם העבירה בטאבו על שמו. בשלב זה מדובר בזכות חוזית בלבד, שיש לה ערך כלכלי, וניתן להעניק אותה במתנה. (במקרה כזה, אם ימכור פלוני את זכויותיו בנכס, יחול חוק המחאת חיובים, ובמידה והוא מחליט להעניק את זכותו זו, בלא תמורה, יחולו הוראותיו של חוק המתנה).


סעיף 1 לחוק המתנה מוסיף וקובע, כי: "מתנה יכול שתהיה בויתורו של הנותן על זכות כלפי המקבל, או במחילתו של הנותן על חיוב המקבל כלפיו". הסעיף עוסק בהלוואה שנותנה, מוותר על החזרתה כלפי המקבל, ועצם ויתורו זה, מהווה מתנה על פי חוק המתנה.


סעיף 1 לחוק המתנה, אינו מזכיר מתן שירות כמתנה. האם מדובר הסדר שלילי או לאקונה? האם מתן שירות, בלא תמורה, לא ייחשב כמתנה על פי חוק המתנה?


על פי הספרות המשפטית מדובר בלאקונה, וחוק המתנה צריך לחול אף על מתן שירות.


מה בין צוואה למתנה?


הקניית רכוש לאחר פטירה באמצעות עריכת צוואה או הורשה על פי דין, נחשבת במהותה למתנה על תנאי, שכן ניתנת היא בלא תמורה, ומותנת בפטירתו של הנותן. אלא שדינים שונים להם. על פי חוק הירושה, אדם חופשי לצוות מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו, ואינו מוגבל בתנאים מקדמים. כמו כן, חוק הירושה קובע, כי אין תוקף להסכם או התחייבות בדבר ירושתו של אדם בעודו בחיים, ולמצווה יש חופש, בלתי מוגבל, לצוות כטוב בעיניו.


עם זאת, ישנה דרך עוקפת לעשיית עסקאות בירושה עתידית, דרך חוק המתנה. הורה יכול להעניק את דירתו במתנה לבנו, בעודו בחיים, ובתנאי שהאחרון יאפשר לו לגור בדירה עד יום מותו, ולקבע הסכמה זו באמצעות חוזה. דרך זו היא אפשרות לגיטימית וחוקית לעקוף את הוראות חוק הירושה.

משרדי החברה: סניף ראשי הרצליה פתוח מדינת היהודים 85.
סניפים נוספים: חיפה, באר שבע.

צור קשר עם מומחי המשפט
חברת  עורכי דין ונוטריון - EVRON

משרד עורכי דין ונוטריון עברון משנת 1997

נשמח אם תתקשר או תשלח לנו מייל

evronlaw1@gmail.com

09-9500090 טלפון ראשי

09-9509575 פקס

פנייתך התקבלה בהצלחה

חברת עורכי דין ונוטריון עברון: תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, אינו מקיים יחסי עורך דין לקוח, אינו תחליף להתייעצות עם עורך דין, והמסתמך/ת עליו עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. קריאה באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.