Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

ביטול חוזה

חוזים, מטבע הדברים, אינם נכרתים לצמיתות. אי הכללת סעיף הגודר בזמן את תוקפו של חוזה, אינה מעידה בהכרח על כוונת הצדדים לשלול אפשרות לסיימו.
ביטולם של חוזים שלא נקצבו בזמן, אינו דבר בלתי שכיח. זכותו הטבעית של צד לחוזה, שאינו מוגדר בזמן, להביא לסיומו, באמצעות מתן הודעה לצד השני, בתוך זמן סביר.


פגמים בכריתת חוזה

 
פרק ב' לחוק חוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, עוסק בזכותו של צד לבטל חוזה, אשר נפלו פגמים בכריתתו.

ישנם מספר סוגים של פגמים, אותם מונה החוק, אשר בהתקיימם ניתן יהא להביא לביטול חוזה, והם:


חוזה שנכרת למראית עין בלבד, בטל. עם זאת, ביטול חוזה דוגמת זה, לא יפגע בזכות שרכש צד ג' בתום לב, בהסתמכו על החוזה.


טעות מהווה עילה לביטול חוזה. הגרדת טעות "בין בעובדה ובין בחוק", ובלבד שאין המדובר בטעות הנוגעת לכדאיות העסקה.


צד שהתקשר בחוזה עקב טעות, וניתן להניח כי אלמלא טעותו זו, לא היה מתקשר בחוזה, והצד השני ידע או שהיה עליו לדעת זאת, רשאי לבטל את החוזה. אולם, אם הצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת זאת, יכול הצד שטעה לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את החוזה, ובית המשפט יענה לבקשתו זו, אם יראה שמן הצדק לעשות כן. כן רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים על הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.


עם זאת, טעות אינה מהווה עילה לביטול חוזה, אם ניתן לקיים את החוזה באמצעות תיקון הטעות, והצד השני הודיע, בטרם ביטול החוזה, על נכונותו לעשות כן.


הטעיה מהווה אף היא עילה לביטול חוזה. הטעיה מוגדרת כאי גילוין של עובדות אשר היה על הצד השני לגלותן, על פי נוהג או על פי הנסיבות. צד שהתקשר בחוזה עקב הטעיה שהטעה אותו הצד השני או שלוחו, רשאי לבטל את החוזה.


בהקשר זה יצוין, כי טעות סופר ודומותיה אינן מהוות עילה לביטול חוזה, והחוזה יתוקן על פי אומד דעת הצדדים.


כפייה מהווה עילה לביטול חוזה. צד שהתקשר בחוזה עקב כפייה ולחץ שהופעל עליו על ידי הצד השני או שלוחו, על ידי כוח או איומים, רשאי לבטל את החוזה.


יש להבחין בעניין זה, כי אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות, אינה כפייה ואינה מהווה עילה לביטול חוזים.


עושק הנו פגם אשר בהתקיימו ניתן לבטל את החוזה. צד שהתקשר בחוזה בעקבות ניצול מצוקתו השכלית או הגופנית, חוסר ניסיונו וקביעת תנאי חוזה הגרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל,  שניצלו הצד השני או שלוחו, רשאי לבטל את החוזה.


חוזים הכוללים סעיף לפיו, אין באפשרות מי מהצדדים להביא לביטול חוזה, אינם יכולים לעמוד מול נסיבות המצדיקות את ביטול החוזה (עושק כפייה, טעות וכו').


דרכי ביטול החוזה


חוזה אשר נפל בו אחד או יותר מהפגמים שמנינו לעיל, אך עילת הביטול נוגעת רק באחד מחלקיו של החוזה, ניתן לבטל את אותו החלק בלבד. עם זאת, אם ניתן להניח, כי הצד המבטל לא היה מתקשר בחוזה מלכתחילה לולא חלק זה, עומדת בפניו הבחירה אם לבטל את החלק הנגוע בפגם בלבד, או לבטל את החוזה כולו.


הודעה על ביטול חוזה, תימסר על ידי הצד המבטל לצד השני, בתוך זמן סביר לאחר שנודעה לו עילת הביטול.


לאחר שבוטל החוזה, כל צד ישיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, או שוויו בכסף, אם ההשבה בעין אינה אפשרית או אינה סבירה.

משרדי החברה: סניף ראשי הרצליה פתוח מדינת היהודים 85.
סניפים נוספים: חיפה, באר שבע.

צור קשר עם מומחי המשפט
חברת  עורכי דין ונוטריון - EVRON

משרד עורכי דין ונוטריון עברון משנת 1997

נשמח אם תתקשר או תשלח לנו מייל

evronlaw1@gmail.com

09-9500090 טלפון ראשי

09-9509575 פקס

פנייתך התקבלה בהצלחה

חברת עורכי דין ונוטריון עברון: תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, אינו מקיים יחסי עורך דין לקוח, אינו תחליף להתייעצות עם עורך דין, והמסתמך/ת עליו עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. קריאה באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.