Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

חברת עורכי דין ונוטריון

מתחמי הענישה בעברות תעבורה חמורות / מאת עורכת הדין רויטל מוסקוביץ
 

Traffic


ככלל, הענישה בעבירות חמורות טומנת בחובה מספר רכיבים המשתנים בהתאם לחומרת העבירה: 
•    מאסר בפועל
•    מאסר על תנאי
•    פסילה בפועל
•    פסילה על תנאי
•    קנס
•    התחייבות כספית.
הענישה המקובלת בבתי המשפט לתעבורה נעה בין "מתחמי ענישה" כפי שנקבעו בחוק, בפסיקה ובהתאם לחומרת העבירה כאשר השיקולים בענישה נובעים בנוסף גם מעברו התעבורתי של הנהג,  נסיבות אישיות חמורות (באם קיימות) ועוד.
מתחמי הענישה נעים כאמור בין מאסר בפועל ועד קנס בלבד (בהתאם לחומרת העבירה).
בנוסף, קיימות עבירות בהן לקצין משטרה סמכות פסילה מנהלית למשך 30 יום וסמכות השבתת הרכב בו בוצעה העבירה למשך 30 יום, כל זאת לאלתר ועד 72 שעות לאחר ביצוע העבירה.
נהיגה ללא רישיון מעולם (בלתי מורשה) – מתחם הענישה נע בין מאסר בפועל (מאחורי סורג ובריח או בדרך של עבודות שירות) לבין מאסר על תנאי, פסילה למשך 12 חודש, פסילה על תנאי וקנס (תלוי כאמור בעברו התעבורתי של הנהג, נסיבות אישיות חמורות ועוד).
נהיגה בשכרות/סמים – על פי סעיף 39 א לפקודת התעבורה, "הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 62(3), דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה – פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים; אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר".
על פי חוק, העונש המקובל בעבירות שכרות/סמים הוא פסילה שלא תפחת משנתיים, פסילה על תנאי, קנס ומאסר על תנאי או התחייבות (כפי שיקבע על ידי התביעה). חשוב להדגיש כי לבית המשפט אין מקום לסטייה מענישה זו "אלא מטעמים מיוחדים שירשמו". 
נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים/סמים – המחוקק קבע בתקנות התעבורה עבירה דומה לזו של נהיגה בשכרות/סמים בה עונש המינימום הינו פסילה "שלא תפחת משלושה חודשים" ויתר רכיבי הענישה, מאסר על תנאי או התחייבות , פסילה על תנאי וקנס. כמובן, בהתחשב בעבר תעבורתי ונסיבות אישיות.
נהיגה במהירות מופרזת – עבירה זו הינה עבירה הכלולה בתוספת לפקודת התעבורה ומשכך, חלה עליה  פסילה מנהלית כענישה ראשונית, אשר קיומה  נתון לשיקול הדעת של קצין המשטרה שבסמכותו לערוך שימוע, בו יראה את חומר הראיות, עברו התעבורתי של הנהג, ישמע את טיעוני הנהג ולאחריו יחליט האם לפסול את רישיון הנהיגה למשך 30 יום מנהלית. בנוסף, לקצין סמכות להשבית הרכב בו נעברה העבירה למשך 30 יום. מתחם הענישה בעבירות מהירות נע בין פסילה, פסילה על תנאי וקנס וכאשר מדובר במהירות קצה (גבוהה באופן משמעותי מהמותר בחוק)  יכול שתהיה ענישה בדמות מאסר או עבודות שירות.
נהיגה בזמן פסילה -  מדובר באחת העבירות החמורות בפקודת התעבורה. 
מתחמי הענישה בעברות תעבורה חמורות / מאת עורכת הדין רויטל מוסקוביץ

 1. מתחם הענישה בעבירה זו נע בין מאסר בפועל לבין מאסר על תנאי, פסילה, פסילה על תנאי וקנס. משך המאסר תלוי בעברו התעבורתי של הנהג ובביצוע עבירות זהות וחוזרות.
  גם כאן יש לקצין משטרה סמכות להשבית הרכב מנהלית לתקופה של 30 יום, השימוע יערך בסמוך ועד 72 שעות לאחר ביצוע העבירה.
  התוספת הראשונה - (סעיפים 38 ו-39)  

 2. פסילת מינימום שלושה חדשים
   
  38.   הורשע אדם –
  (1)   על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה.
  (2)   על עבירה מן המפורטות בתוספת השנייה, שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש;
  (3)   על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש,   דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים. אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.
   
  פסילת מינימום שנה אחת
   
  39.   על אף האמור בסעיף 38, אם הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע כאמור, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה אחת; אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.
     
  o    עבירה לפי סעיף 10-איסור לנהוג ללא רישיון נהיגה.
  o    עבירה לפי סעיף 12 א1 ב ג-חובת ליווי.
  o    עבירה לפי סעיף 62 7.-אינו עוצר בגלל תאונה שרכבו מעורב בה.
  o    עבירה לפי סעיף 12 א2 – הגבלת נוסעים לנוהג חדש.
  o    עבירה לפי סעיף 338.1 או 4 לחוק עונשין
  o    עבירה לפי תקנה 47ד-עקיפה
  o    עבירה לפי תקנה 26.2   –נתון תחת סמים או שיכור
  o    84ב-הסעת נוסעים כשהסעה בשכר
  o    144 או 308ד-שימוש ברכב למרות איסור שימוש בו. לתקנות התעבורה 1961.

 3. התוספת השנייה - (סעיפים 38 ו-39)

 4. עבירה  לפי סעיף 62.2-נהיגה ברשלנות במהירות שיש סכנה לציבור. בקלות ראש.
  62.4-מסרב לתת פרטים או נותן מידע כוזב.
  65-מיתקן מגביל מהירות. עבירה לפי תקנה 320 א-מערכת היגוי לתקנות או סימן ה לפרק השלישי     בחלק ד לתקנות אם  קבע בית המשפט כי במצב הבלמים או ההגה יש משום סכנה .
  עבירה לפי תקנות 22א לגבי אי מתן זכות קדימה 
  26.4-הוא במצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית הדרך והתנועה בה 27ג-לא ינהג אדם ברכב כאשר הרכב במצב השולל מהנהג שליטה בו. 
  45{1} –נסיעה אחורנית
  51-מהירות סבירה 
  56 –עצירה לפני מפגש מסילת ברזל . 
  57   64ד   99א  או 438.
  עבירה לפי תקנה 54א 1 עד 4 לגבי מהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית   ולגבי מהירות העולה ביותר מ- 40 קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה.
  התוספת השלישית  - סע' 12 א    - נהג חדש 
  •עבירה לפי סעיפים- 10-נהיגה ללא רישיון, 43-מסתייע ברכבו לעוון או פשע,44-פסילה מלהחזיק ברישיון רכב.או -65-עצירה לפני מסילת ברזל לפקודה זו.
  •עבירה לפי 22 לתקנות התעבורה 1961 לגבי אי ציות נוהג רכב לרמזור ואי מתן זכות קדימה *  עבירה לפי תקנות 26.2-תחת השפעת סמים או אלכוהול.  47-עקיפה  .54-מהירות או 57-מעבר אוטובוס בכביש סלול במפגש מסילת ברזל. לתקנות האמורות ,ועבירה לפי תקנה 144 לתקנות האמורות לגבי אי הודעה על תאונה דרכים או אי הגשת עזרה ראשונה לנפגע בתאונת דרכים.
  •עבירה לפי פקודה זו או התקנות לפיה אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם.
  •עבירה שבית משפט גזר על מי שעבר אותה פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של שלושה חודשים או יותר.
  התוספת הרביעית   - פסילה בידי קצין משטרה 
  •עבירת נוהג ברכב מנועי לפי תקנה 22 לתקנות לגבי אי ציות לתמרורים ב- 36 וב- 37 לעניין אי מתן זכות קדימה בצומת או בהתמזגות דרכים.
  •עבירה לפי תקנה 26.2 לתקנות-תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים.
  •עבירה לפי תקנה 27א-לא ינהג ברכב  שעלול לסכן עוברי דרך.
  •עבירה לפי תקנה 47ד לתקנות לגבי עקיפה בדרך לא פינוייה.
  •עבירה לפי תקנה 47 ה 5 לתקנות לגבי עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.
  •עבירה לפי תקנה  54א 1 עד 4 ו-ה לתקנות לגבי מהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ-40 קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה.
  •עבירה לפי תקנה 67 לתקנות תוך גרימת סיכון להולך רגל.
  * עבירה לפי תקנה 84ב לתקנות כשהסעה היא בשכר.
  •    עבירה לפי תקנה 85א 5 לתקנות כשהמשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים ב- 25% או יותר על המשקל הכולל המותר.
  *עבירה לפי תקנה 502 לתקנות-מספר נוסעים יותר מהמותר.
  •עבירה לפי סעיף 12א1 ב ג לפקודה-חובת מלווה.
  •עבירה לפי סעיף 12א 2 לפקודה-הגבלת נוסעים לנוהג חדש.
  •עבירה לפי סעיף 623 לפקודה-
  •עבירה לפי 65 לפקודה-אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל.

מחיקת נקודות תעבורה

Serious Poilceman

עבירות מהירות

תאונות דרכים

נהיגה ללא רישיון

נהיגה בשכרות

רגע, אז למה לבחור בנו?

יותר ניסיון בשטח מכולם...

אלפי תיקים עברו בהצלחה יתרה תחת ידינו
לא מתווכחים עם הצלחה!

X פקטור

נחישות במשפט!
גם עבורך...עד הסוף

שותפים להצלחה שלך

מצליחים משלמים, לא מצליחים...
כן, כן.

אנחנו דואגים

אתה לא!

המוטו של המשרד שלנו

משרדי החברה: סניף ראשי הרצליה פתוח מדינת היהודים 85.
סניפים נוספים: חיפה, באר שבע.

צור קשר עם מומחי המשפט
חברת  עורכי דין ונוטריון - EVRON

משרד עורכי דין ונוטריון עברון משנת 1997

נשמח אם תתקשר או תשלח לנו מייל

evronlaw1@gmail.com

09-9500090 טלפון ראשי

09-9509575 פקס

פנייתך התקבלה בהצלחה

חברת עורכי דין ונוטריון עברון: תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, אינו מקיים יחסי עורך דין לקוח, אינו תחליף להתייעצות עם עורך דין, והמסתמך/ת עליו עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. קריאה באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.