Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

הפרת חוזה

בעת כריתת חוזה, הצדדים מצהירים בחתימתם על התחייבויותיהם להוראותיו. עם זאת, למרות הכוונות הטובות, יכול מי מהצדדים להפר את התחייבויותיו, כולן או חלקן, ובכך, למעשה, להפר חוזה, הפרה חד צדדית.


אילו סעדים חוק חוזים מעניק לצד שנפגע כתוצאה מהפרת חוזה?  מהן הדרכים המשפטיות העומדות בפני הצד הנפגע מההפרה? האם יכול הוא לדרוש את אכיפת החוזה? ביטול חוזה מעיקרו? ולאלו פיצויים זכאי הצד הנפגע?


אכיפת חוזה


באילו נסיבות יהא זכאי הצד הנפגע לדרוש אכיפת חוזה?


ברוב המקרים אכיפת חוזה הנה הסעד העיקרי עליו מורה בית המשפט, במענה לבקשת הצד הנפגע. עם זאת, סעד האכיפה לא יינתן בהתקיים אחד מארבעת הסייגים הבאים: 1. כאשר חוזה אינו בר ביצוע, 2. אכיפת החוזה הינה כפיה לעשות או לקבל עבודה אישית או שירות אישי, 3. ביצוע צו האכיפה מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת הוצאה לפועל, 4. אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין.


כמו כן, רשאי בית המשפט להורות על אכיפת החוזה ולהתנותה בקיום חיוביו של הנפגע, או בתנאים אחרים הנובעים מהחוזה.


ביטול חוזה


באילו נסיבות זכאי הצד הנפגע לדרוש את ביטולו של החוזה, בעקבות ההפרה?


סעיף 6 לחוק חוזים – תרופות, עורך הבחנה בין סוגי ההפרות ומגדיר איזו הפרה תיחשב להפרה יסודית:

"הפרה יסודית" - הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה".


בנסיבות בהן הופר חוזה בהפרה יסודית, זכאי הנפגע לבטלו מייד. במידה והפרת החוזה אינה יסודית, זכאי הנפגע לבטלו, אך רק לאחר שנתן לצד המפר אורכה לקיום התחייבויותיו על פי החוזה, ואלה לא קוימו תוך זמן סביר, מכוח הוראת סעיף 7 לחוק חוזים - תרופות.


ביטול חוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר מרגע שנודע לו על הפרת החוזה,  כאשר מדובר בהפרה שאינה יסודית, תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה.


ביטול החוזה מחייב בהשבה. סעיף 9 לחוק חוזים – תרופות, קובע בעניין זה, כי הן המפר והן הנפגע מחויבים להשיב זה לזה, מה שקיבלו על פי החוזה, או שווה כסף, אם ההשבה הינה בלתי אפשרית או בלתי סבירה.


פיצויים בגין הפרת חוזה


פיצויים בגין הפרת חוזה, יכולים להינתן כסעד יחיד, או בנוסף לאכיפת החוזה או ביטולו. פיצויים יינתנו כאשר נגרם נזק בשל הפרת חוזה. נזק שהמפר צפה בפועל, או שהיה עליו לצפותו, בעת כריתת החוזה.


קיימים סוגים שונים של פיצויים, ובהם:


פיצויים מוסכמים - הצדדים לחוזה קבעו את שיעור הפיצויים בעת כריתתו. פיצויים אלו אינם דורשים כתנאי לקיומם, הוכחת נזק. אך עם זאת, בית המשפט ייבחן את סבירותם לאור ההפרה שבוצעה, ורשאי הוא להפחיתם, כאשר אינם פרופורציונאליים בנסיבות העניין.


פיצויים ללא הוכחת נזק - בנסיבות בהן הופר חיוב לספק או לקבל נכס או שירות ובוטל החוזה בשל ההפרה, זכאי הנפגע, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה ובין שוויים ביום ביטול החוזה. הוא הדין באשר להפרת חיוב לתשלום כסף. הנפגע יהא זכאי,  ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום הריבית על התשלום שבפיגור, מיום ההפרה עד לתשלום בפועל.


פיצויים בעד נזק בלתי ממוני – הצד הנפגע זכאי לפיצויים בגין נזקים בלתי ממוניים שנגרמו לו כתוצאה מההפרה, כגון: עוגמת נפש. בית המשפט יפסוק פיצויים אלה על פי נסיבות ההפרה.

משרדי החברה: סניף ראשי הרצליה פתוח מדינת היהודים 85.
סניפים נוספים: חיפה, באר שבע.

צור קשר עם מומחי המשפט
חברת  עורכי דין ונוטריון - EVRON

משרד עורכי דין ונוטריון עברון משנת 1997

נשמח אם תתקשר או תשלח לנו מייל

evronlaw1@gmail.com

09-9500090 טלפון ראשי

09-9509575 פקס

פנייתך התקבלה בהצלחה

חברת עורכי דין ונוטריון עברון: תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ משפטי, אינו מקיים יחסי עורך דין לקוח, אינו תחליף להתייעצות עם עורך דין, והמסתמך/ת עליו עושה זאת על אחריותו/ה בלבד. קריאה באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.